Новини

Развитие на спортните, комуникативните и предприемаческите умения на младите хора от община Ботевград в рамките на проект по програмата за ТГС България – Сърбия

28.11.2018 Посещения: 12230

За периода на изпълнение на проект CB007.1.21.066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на младите хора – двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац“, финансиран по програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България – Сърбия се проведоха тематични обучения, свързани с повишаване на спортните умения и изграждане на допълнителни предприемачески умения, свързани с бъдещото кариерно развитие на младите хора на територията на двете общини.

Целевата група по проекта от българска страна – 200 младежи от школата на БК Балкан в различни възрастови групи получи експертна подкрепа от баскетболни треньори, с цел надграждане и затвърждаване на придобитите баскетболни умения. За целта бяха проведени ежеседмични тренировки в периода май 2017-ноември 2018 г., по време на които бе използвана създадената от сръбска страна съвместна тренировъчна програма за придобиване на спортни и предприемачески умения и развитие. Проектът даде възможност да се проследи напредъка на младите баскетболисти, като за целта бе създадена иновативна уеб-базирана платформа, която дава възможност да се наблюдава развитието на обучителните и тренировъчни процеси и при необходимост да се направят корекции на прилаганата тренировъчна програма.

В рамките на проекта част от целева група, а именно 60 младежи от БК Балкан, имаха възможност да получат и експертна психологическа подкрепа за кариерно развитие, както и да се обучат по метода Форум театър.

По време на сесиите за психологическа подкрепа, участниците в проекта работиха по темата, посветена на развитието на социални и комуникационни умения за заетост, обучение и по-нататъшно образование. Участниците преминаха през процес на идентифициране и споделяне на личния си потенциал за развитие и силни страни и имаха възможност да обмислят индивидуалните си качества и възможности, както и да обсъдят как тези качества могат да повлияят на професионалното им развитие. Включените в заниманията младежи се упражняваха и в идентифициране и оценка на ключови умения за заетост, сред които умения за решаване на проблеми и критично мислене, междуличностно общуване, ентусиазъм и позитивно отношение, гъвкавост и адаптивност.

В заниманията по Форум театър, проведени в периода юни 2017-ноември 2018 г. бе използвана методологията на Аугусто Боал и създадения от него метод „Театъра на потиснатите“. Обучението по Форум театър включваше използването на интерактивни театрални и психологически техники за придобиване на преференциални нагласи сред младите спортисти за изграждане на качества, придобити чрез спорт, сред които се открояват лидерство, възможност за работа в екип, социални и комуникативни способности, удобство за справяне с критични ситуации, както и лични качества (умения за координация, концентрация, наблюдение, надеждност и автономност). В рамките на обучението бяха организирани 16 пиеси, които първоначално бяха представени между групите, а след това на по-широка аудитория, пред публика, съставена от всички отбори от атлети на БК Балкан Ботевград, по време на спортни турнири в Лесковац и Ботевград.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Ботевград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

   Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.