Новини

Подписан е договор за изпълнение на проект "Хетеротопии"

20.05.2019 Посещения: 666

На 16 Май 2019 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството в присъствието на министър Аврамова и министъра на Евроинтеграцията на Сърбия – Ядранка Йоксимович, кметът нa общината подписа договор за финансиране на одобрен проект „Хетеротопии“ по втората покана на трансграничната програма INTERREG-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. по приоритетна ос „Устойчив туризъм“. Проектът има туристическа насоченост и ще се изпълнява в партньорство с Народния музей в гр. Лесковац, като община Ботевград е водещ партньор. Проектът е на стойност 521 488.33 Eur, от които 313 962.01 Eur са за община Ботевград и 207 526.32 Eur за Народния музей в гр. Лесковац, Република Сърбия. Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца от датата на пописване на договора за финансиране.

Целта на проекта е повишаване на туристическата атрактивност на различни културно-информационни ядра, включени в трансгранични мрежи за взаимодействие и сътрудничество и инвестиращи в развитие на социалния капитал на Ботевград-Лесковац за насърчаване устойчивото развитие на културен туризъм и природата в града, за подобряване качеството на живот в трансграничния район и стимулиране на процесите на опознаване, разбиране и интегриране на общностите в общото европейско културно-информационно пространство.

Дейностите, които ще бъдат реализирани в община Ботевград, са:

·         експониране и социализиране на часовникова кула в Ботевград. Целта е да се направи достъпна за посетители и да се изградят мини сцени около самата кула, с цел реализиране на бъдещи прояви на открито;

·         изграждане на промотиращ център в едно от крилата на сградата на общинската администрация, който включва туристически информационен център, телецентър за презентации и зала за модерно изкуство и облагородяване на прилежащите външни пространства. 

·         облагородяване на пространството около Исторически музей – Ботевград, с цел създаване на експозиции на открито, като някой от тях ще са с постоянен, а други с временен характер, подмяна на настилки;

Основни дейности, предмет на проектното предложение на партньора са:

·         създаване на лапидариум към Народен музей в Лесковац;

·         обособяване на информационно-комуникационен център в Народен музей Лесковац;

·         дигитализация на експозиции в Народен музей Лесковац.

Планираните дейности са за повишаване туристическата атрактивност на различни културно-информационни ядра, които устойчиво натрупват идентичност и равностойно партнират и развиват интегрирането на трансграничния район България – Сърбия в европейското културно пространство. Инвестиционните дейности са планирани на територията на двете държави в съответствие с локацията на съответните културно-информационни ядра. Без оглед на локацията са планирани общи дейности на партньорите за осъществяване директно и в мрежа, които да гарантират ефективността и дългосрочните съвместно постижими резултати.

 

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата  за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на община Ботевград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

 

 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата  за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020.